Inschrijven

Inschrijven kan d.m.v. het inschrijfformulier, via een email bericht bevestigt de docent de inschrijving en is er de mogelijkheid,

tot het maken van een afspraak voor een kort gesprek in het atelier ter oriëntatie.

 

Betalingsverplichting

Bij de totstandkoming van de overeenkomst ben je het volledige  cursusgeld verschuldigd. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting kan Schildercursus AlbertZwaan de op haar rustende verbintenis opschorten.  De betaaltermijn is 14 dagen.

Afwezigheid docent

Bij verhindering van de docent word je op de hoogte gebracht via sms en/of een e-mail bericht. Deze lessen worden ingehaald op een ander moment.

Afwezigheid cursist

Niet gevolgde lessen door verhindering van de cursist kunnen worden ingehaald.

Reizen/vakanties binnen de cursusperiode kunnen niet van het lesgeld worden afgetrokken.

Schildercursus Albert Zwaan volgt de vakantieregeling voor het primair onderwijs in de regio

Rijnmond Drechtsteden.

Overmacht 

De docent heeft het recht om, in geval van bijzondere omstandigheden - waaronder overmacht, de lessen op een later moment in te halen. 

De docent is in een situatie van overmacht niet verplicht om lesgeld terug te betalen of een andere vorm van tegemoetkoming te geven. 

Onder overmacht wordt verstaan: iedere ernstige gebeurtenis of situatie die niet aan de organisatie kan worden toegerekend, omdat deze buiten haar invloedsfeer ligt. Bijvoorbeeld: extreem weer, explosies, natuurrampen, pandemieën, epidemieën, overstromingen, onlusten of rellen.  

De docent is in geval van overmacht gerechtigd, en zal zich daartoe tot het uiterste inspannen, de cursus, fysiek of op een andere passende wijze (zoals bijvoorbeeld online), op een later te bepalen tijdstip(pen) in te halen.

 

Tussentijds instromen

Tussentijds instromen is mogelijk als er plek is. Bij tussentijds instromen wordt de cursusprijs naar rato berekend van het aantal lessen dat nog gevolgd kan worden. 

 

Wachtlijst

Als het maximumaantal deelnemers bereikt is, kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Indien er plaatsen beschikbaar zijn stuur ik je een e mailbericht

 

Ontbinding van de cursus

In bijzondere gevallen heeft de docent het recht om je toegang tot de les te weigeren; bijvoorbeeld bij agressief gedrag, verstoring van de les of hinderlijk gedrag naar medecursisten. 

Je blijft echter verplicht het lesgeld te betalen.