top of page

Inschrijven

Inschrijven kan d.m.v. het inschrijfformulier, via een email bericht bevestigt de docent de inschrijving en is er de mogelijkheid,

tot het maken van een afspraak voor een kort gesprek in het atelier ter oriëntatie.

 

Betalingsverplichting

Bij de totstandkoming van de overeenkomst ben je het volledige  cursusgeld verschuldigd. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting kan Schildercursus AlbertZwaan de op haar rustende verbintenis opschorten.  De betaaltermijn is 14 dagen.

Annuleringsvoorwaarden

Het annuleren van een cursus dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Dit is alleen mogelijk als het binnen de wettelijke bedenktijd van 7 dagen na inschrijving valt en de cursus nog niet van start is gegaan. Daarna is het niet meer mogelijk te annuleren.

Afwezigheid docent

Als een docent ziek is word je op de hoogte gebracht via sms en/of een e-mail bericht. Deze lessen worden ingehaald op een ander moment.

 

Restitutie

Het kan voorkomen dat er een les vervalt, bijvoorbeeld als de docent ziek is

Bij Schildercursus Albert Zwaan heb je recht op restitutie als er 3 lessen of meer vervallen en niet ingehaald kunnen worden. 

Afwezigheid cursist

Niet gevolgde lessen door verhindering van de cursist kunnen worden ingehaald,

voor zover daar ruimte voor is binnen de reguliere lestijden.

Reizen/vakanties binnen de cursusperiode kunnen niet van het lesgeld worden afgetrokken.

Schildercursus Albert Zwaan volgt de vakantieregeling voor het primair onderwijs in de regio

Rijnmond Drechtsteden.

Overmacht 

De docent heeft het recht om, in geval van bijzondere omstandigheden - waaronder overmacht, de lessen op een later moment in te halen. 

De docent is in een situatie van overmacht niet verplicht om lesgeld terug te betalen of een andere vorm van tegemoetkoming te geven. 

Onder overmacht wordt verstaan: iedere ernstige gebeurtenis of situatie die niet aan de organisatie kan worden toegerekend, omdat deze buiten haar invloedsfeer ligt. Bijvoorbeeld: extreem weer, explosies, natuurrampen, pandemieën, epidemieën, overstromingen, onlusten of rellen.  

De docent is in geval van overmacht gerechtigd, en zal zich daartoe tot het uiterste inspannen, de cursus, fysiek of op een andere passende wijze, op een later te bepalen tijdstip(pen) in te halen.

 

Restitutie cursusgeld

Bij langdurige ziekte van minimaal 3 weken ondersteund door een doktersverklaring dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden.

Tussentijds instromen

Tussentijds instromen is mogelijk als er plek is. Bij tussentijds instromen wordt de cursusprijs naar rato berekend van het aantal lessen dat nog gevolgd kan worden. 

Per les betalen is niet mogelijk.

Wachtlijst

Als het maximumaantal deelnemers bereikt is, kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Indien er plaatsen beschikbaar zijn word je daarover bericht via een mailbericht

 

Ontbinding van de cursus

Schildercursus Albert Zwaan kan de overeenkomst met de cursist opzeggen zonder restitutie van cursusgeld wegens gewichtige redenen. Dit kan onder meer bestaan uit: verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten en/of docent en het vertonen van agressief gedrag,

tijdens de schilderles.

Voordat Schildercurus Albert Zwaan over gaat tot het opzeggen van de overeenkomst wordt schriftelijk contact gezocht met de cursist. 

bottom of page